EmailTwitterLinkedIn

Menu

Klokkenluidersregeling Rühl Haegens Molenaar

1.  Algemeen

Op basis van art. 27 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) beschikt Rühl Haegens Molenaar (de accountantsorganisatie) over een klokkenluidersregeling.

2.  Reikwijdte
Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

a. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar                       medewerkers;
b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de     accountantsorganisatie of haar medewerkers;
c. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de                                   accountantsorganisatie of haar medewerkers;(dreigende) intimidatie van medewerkers             door collega’s dan wel leidinggevenden;
d. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie; 
e. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de                         vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Gebruik van de klokkenluidersregeling is altijd op basis van anonimiteit. 

3.  Procedure

Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan het bestuurslid belast met kwaliteit en tevens vertrouwenspersoon van onze organisatie, F. de Vries AA.

  1. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt elektronisch plaats via f.devries@rhmweb.nl of per reguliere post, gericht aan F. de Vries met vermelding “vertrouwelijk”.
  2. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via in lid 1 genoemde media.
  3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
  4. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling genoemde situatie ad a en/of e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk het bestuur. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
  5. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving, informeert de vertrouwenspersoon de tijdelijke compliance officer, de heer F. de Vries AA.
  6. Bij het informeren van het bestuur en compliance officer als bedoeld in de punten 5 en 6, maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.
  7. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
  8. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4.  Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.

Artikel 5 Werking en publicatie

Deze regeling is in werking getreden per 1 september 2013 en tekstueel gewijzigd per 15 augustus 2016 naar aanleiding van wijzigingen in de VAO.


Menu