Uitstel wetgeving ter vervanging DBA (ZZP-wet)

De Minister van SZW Koolmees en Staatssecretaris van Financiën Snel hebben de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de stand van zaken rondom de uitwerking van de vervanging van de Wet deregulering arbeidsrelaties (Wet DBA).De opvolger van de Wet DBA moet opdrachtgevers en –nemers meer duidelijkheid bieden over de vraag wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst of dienstbetrekking en er dus ook loonheffingen en premies moeten worden ingehouden en afgedragen.

In de brief wordt informatie verstrekt over de voortgang van de vier aangekondigde maatregelen: 

  • opdrachtgeversverklaring;
  • verduidelijking gezagscriterium;
  • arbeidsovereenkomst bij laag tarief, en
  • opt-out.

Opdrachtgeversverklaring

Er wordt een webmodule uitgewerkt waar opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen verkrijgen door het invullen van een vragenlijst. Deze verklaring geeft dan zekerheid over het wel of niet inhouden van loonheffing en premies. Deze webmodule wordt eind 2019 verwacht.

Gezagscriterium

Een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van een dienstbetrekking is de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Dit criterium zorgt in de praktijk voor veel onduidelijkheid. Daarom wordt de term gezagsverhouding versneld verduidelijkt door hier per 1 januari 2019 in het Handboek Loonheffingen een verduidelijkende passage over op te nemen.

Arbeidsovereenkomst bij laag tarief (ALT-maatregel)

Ter voorkoming van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden, ontwikkelt het kabinet ook wetgeving waarbij zelfstandigen een minimaal uurtarief tussen € 15en € 18 euro moet worden uitbetaald. De uitwerking van de maatregel levert echter spanning op et het Europese Recht, waardoor de maateregel waarschijnlijk op zijn vroegst pas per 1 januari 20121 in werking zal treden.

Opt-out

Aan de bovenkant van de markt voor ZZP’ers komt de mogelijkheid om samen met de opdrachtgever te kiezen voor een opt-outregeling, waarbij partijen er gezamenlijk voor kiezen geen loonheffingen en premies in te houden en af te dragen. Vereist is dat sprake moet zijn van een hoog tarief (men spreekt over een tarief > € 75 per uur) in combinatie met een korte duur van de overeenkomst (< een jaar) of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Deze regeling zal naar verwachting tegelijk met de ALT-maatregel worden ingevoerd.

Boetes of naheffingen?

De belastingdienst geeft aan dat zij de handhaving van de Wet DBA in ieder geval uitstellen tot 1 januari 2020, tenzij zij u als kwaadwillend zien. De handhaving was eerder al uitgesteld tot 1 juli 2018.
U bent volgens de belastingdienst kwaadwillend als u ‘opzettelijk’ een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten- dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Dus huurt u nu een zzp'er in en de belastingdienst constateert achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2020 geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen